Home

<< | >>SOME ITEMS

jaartal: 2000
categorie: Architecture
locatie: Heerhugowaard-Zuid
opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard


Het betreft de historische lokatie middenweg, in oorsprong een dijklichaam waarop een tweebaansweg met aan weerszijde bomen, sloten en erfbebouwing. de erfbebouwing bestaat uit een grote verscheidenheid aan boerderijen, woonhuizen en schuren, alle dienend aan de uitoefening van agrarische werkzaamheden / veeteelt akkerbouw en fruitteelt.
Binnen de huidige planvorming wordt de lokatie doorsneden door het carré, vinexlokatie heerhugowaard-zuid. dit heeft tot gevolg een vergaande versnippering van de bestaande karakters en juist hierdoor een geheel nieuwe lokatie met enorme herbestemmings-potentie. Volgens het bestemmingsplan, een bouwlokatie voor hoogwaardige woningbouw met behoud van de lokale karakters.
Volgens de doelsteling en uitgangspunten verwoord in some items, is op 24.03.2000 de volgende opdracht verstrekt; het ontwikkelen van voorstellen voor stedenbouwkundige en architektonische onderdelen die zich met name richten op de uitwisseling van het private en publieke als extentie van de toekomstige stad Heerhugowaard - zuid. het projektvoorstel behelst bebouwing als kennis-erven, een vorm van culturele plannologie binnen het gegeven van een virtuele wereld, informatietijdperk en lokale diversiteiten. dit vraagt een andere benadering en ruimtelijke inrichting in de vraagstelling naar hoogwaardige voorzieningen en i.c.t.-infra-struktuur / informatie, comunicatie en technologie.

De gehele situatie is opgevat als een groot erf met kenmerkende opbouw, 50% bebouwd en 50% open ruimte. vanuit de begrenzingen wordt het bestemmingsverkeer georganiseerd. de doorsnijding van de situatie is de middenweg, deze is bestemd voor openbaar vervoer, bestemmings- en langzaamverkeer. de situatie als een groot erf wordt bebouwd met een zevental transparante blokbebouwingen. de afzonderlinge blokbebouwing in twee lagen krijgt zijn meerwaarde binnen een verzameling, een collektie gelijk aan het karakter van de oude middenweg. het overige maaiveld wordt gerespekteerd door het parkeren en bergingen onder de bobouwing te situeren. ieder blok heeft zijn eigen uitgesproken identiteit in geveluitwerking, woningtype, grootte en mogelijkheid in de onderbouw voor het realiseren van kleine bedrijfsruimte, al of niet verbonden met de eigen woning. het totaal te realiseren woningbestand is 112 stuks, verdeeld over een zevental blok-bebouwingen. de induviduele woningen hebben als buitenruimte patio’s, veranda’s en walk-overs. aandacht wordt gevraagd voor de nadere uitwerking van het maaiveld. het is mogelijk deze in oorspronkelijke staat te laten door het laten begrazen door streekgebonden vee en of open ruimte in te richten als park, behorend tot de daar \gevestigde gemeenschappen.