Home

<< | >>RE/AD RECYCLE ADDRESSING

ideeënprijsvraag
jaartal: 2003
categorie: Landscape/Research
locatie: Milieuboulevard, Groningen


Het thema recycling beweegt zich momenteel in een uitdagend transformatieproces, waarin de fysieke regeneratie van materialen geleidelijk aan een steeds betrekkelijkere rol zal vervullen ten opzichte van de inspanningen om autonome producenten en gebruikers te betrekken en samen te laten werken in complexe ketens. Ketens waarin niet langer wordt gedacht in termen van afval, maar veel meer in termen van materiaalstromen. Waarin autonome spelers de effectiviteit van hun product niet langer meten naar de effectiviteit voor hun directe afnemers, maar waarin zij ook verderop in keten verkennen hoe het met de effectiviteit van hun product in termen van verbruik en reststoffen gesteld is. Waarin zij met elkaar op zoek zullen gaan naar mogelijkheden om materialen, technieken, technologieën, materiaalstromen en processen door de gehele keten steeds verder te optimaliseren teneinde te komen tot een situatie waarin van verbruik van grondstoffen geen sprake meer is. Waarin recycling als het fysiek regenereren van reststoffen is vervangen door cycling een proces waarin materiaalstromen zonder op enig moment een duidelijk aanwijsbaar reststation te bereiken continu rondcirculeren. Deze verschuiving leidt tot nieuwe uitdagingen. Waar recycling sinds de jaren 70 vooral in het teken stond van technische vindingen, de vondst van nieuwe materialen en technologieën, zal de komende decennia vooral ´connectiviteit´ en ons vermogen om tussen autonome systemen complexe verbindingen aan te leggen leidend zijn.Kijkend naar deze uitdaging, stellen wij voor om de functionaliteit van het recyclingpark niet beperkend te structureren naar de vorm waarin recyling zich op dit moment manifesteert, maar om ons bij het bepalen van de functionaliteit van de locatie specifiek te laten leiden en inspireren door de transformatie van recycling naar cycling en hoe dit in deze specifieke situatie, op deze locatie, aan de spelers die hierin zullen worden betrokken, het beste kan worden gefaciliteerd. Daarbij spelen een viertal aspecten: 1. Visie mbt specifieke materiaalstromen 2. Strategie mbt specifieke spelers 3. Sociale en culturele factoren 4. De fysieke kwaliteiten van de locatie