Home

<< | >>DUINPARK

jaartal: 2006
categorie: Urban/Landscape/Research
locatie: Heerhugowaard-Zuid
opdrachtgever: particulier


Deze studie biedt een inkijk in een mogelijke woningbouwpraktijk die gericht is op het ontwikkelen van zeer gedifferentieerde woonmilieus die tot stand komen met een belangrijke inbreng van de bewoners. Maar om dit scenario daadwerkelijk te realiseren zal het een en ander drastisch moeten veranderen. De huidige structuur van planning en productie is niet of nauwelijks in staat om dit scenario te verwezenlijken. De huidige woningbouwmachinerie is in de afgelopen decennia zo op elkaar ingespeeld in het realiseren van grootschalige en planmatige woningbouwprojecten dat iedere individuele wens onmiddelijk vermorzeld wordt onder een grote klomp regelgeving, dure meerwerkopties en ander omslachtig papierwerk. Dit vergt een drastische reorganisatie van de bestaande partijen of de totstandkoming van nieuwe organisaties die in staat zijn tegemoet te komen en zich in dienst te stellen van een grotendeels zelfregulerende woningbouw.


Daarom pleiten de auteurs voor een open stedenbouw. De markt keert om van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde markt. Het primaat komt bij de bewoners te liggen. Dit zal leiden tot een grotere differentiatie van woonmilieus. Binnen de netwerksamenleving zien we een dergelijke hergroepering van sociale relaties, gebaseerd op kleine gemeenschappen rondom een gedeeld oriëntatiepunt steeds vaker terug. Dit oriëntatiepunt kan variëren van een economisch belang, het delen van voorzieningen, tot een cultureel ideaal, ecologisch verantwoord wonen. Open-source probeert door middel van het vrijgeven van de broncode van het sociale contract inzicht te verschaffen in de ruimtelijke aannames die hier aan ten grondslag liggen en de sociale interactie en betrokkenheid te versterken door de mogelijkheid te bieden deze ruimte aan te passen. Ruimte is hier niet alleen een fysieke aangelegenheid. Ruimte zou zich in eerste instantie moeten richten op het scheppen van ruimte voor sociale interactie. Architectuur en stedenbouw moeten de mogelijkheid bieden voor sociale interactie en culturele ontwikkeling.