Home

<< | >>URBAN FARMING

Kolhorn

‘t Veld

Schagen

WieringermeerURBAN FARMING

jaartal: 2009
categorie: Research/Architecture
locatie: ‘t Veld
opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
i.s.m. Kunst & Cultuur Overijssel


Urban Farming is een ontwerpend onderzoek in opdracht van de Provincie Noord-Holland dat zich richt op vernieuwing en vitalisering van het landelijk gebied in Noord-Holland Noord. In samenspraak met Woningbouwcorporatie WoonCompagnie zijn daarvoor vier locaties geselecteerd waar in de nabije of verdere toekomst een concrete woningbouw- en/of transformatieopgave ligt: Schagen, Kolhorn, ’t Veld en Dijkgatbos. Urban Farming introduceert een integrale ontwerpstrategie die de economie, ecologie/landschap en cultuur van ieder van de vier kleine kernen, vertrekkend vanuit de lokale traditie en cultuur, op een onderscheidende manier met elkaar verbindt. Het ontwerpend onderzoek formuleert zo alternatieven voor de gangbare, op de stad gebaseerde, planning en ontwikkeling van het landelijk gebied. Lag in de naoorlogse uitbreiding van kleine kernen het accent op stenen en een dak boven het hoofd, daar verlegt Urban Farming het accent naar een ‘’thuis’’. Naar een plek waar wonen, werken en leven uitdrukking en betekenis geven geven aan typisch niet-stedelijke kernwaarden als kleinschaligheid, dorpse dichtheid, respect voor tradities en gebruiken, verbondenheid met het landschap en splendid isolation. Het doel daarvan is tweeledig: verrijking van programma en cultuur van het landelijk gebied en vernieuwing van het instrumentarium voor de herontwikkeling daarvan.

Uitgangspunt is het feit dat de leefbaarheid, vitaliteit en verkracht van veel kleine kernen in het landelijk gebied onder druk staat. Ook Noord-Holland Noord kampt met een negatieve demografische ontwikkeling van krimp en vergrijzing en daarmee samenhangend, met uitholling van de economische basis en het teruglopen van voorzieningen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de veranderingen in de, vroeger vaak krachtige, agrarische sector. Veel kleine kernen zijn in de loop van dit cultureel-economische proces hun oorspronkelijke en natuurlijke relatie met het boerenbedrijf, het landschap, de beleving en het gebruik daarvan kwijtgeraakt. Dat zie je terug in de naoorlogse uitbreidingswijken in Schagen, Kolhorn en ’t Veld. Die missen een waardevolle verbinding met het omringende landschap, de ontwikkelingsgeschiedenis en typologie van de oude kern en zijn niet geworteld in de geschiedenis en cultuur van de plek. Het zijn autonome toevoegingen, zonder onderlinge samenhang of kwalitatief verschil met naoorlogse woningbouw en cultuur van de stad.